یلدا با تهران تایمز

یلدا با تهران تایمز

و این هم از اولین ادیتوریال و همكارى من با تهران تایمز براى شب یلدا. ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی! در این شب…